Plan działań

wróć


 

I Mapowanie

Mapowanie kultury jest metodą identyfikacji zasobów kulturowych, która pomoże nam odnaleźć i rozpoznać konstytutywne kody kulturowe danej społeczności (narracje, historie, tradycje, itp.).

Do współpracy chcemy zaprosić instytucje, ośrodki kultury, lokalnych aktywistów, z którymi wspólnie, w obrębie moderowanych grup warsztatowych, przeprowadzimy analizę i selekcję zebranych materiałów.

Dokonana zostanie analiza oficjalnej polityki miejskiej dotyczącej kultywowania lokalnych tradycji, przeprowadzone zostaną wywiady narratywne z członkami lokalnych społeczności, analizie poddane zostaną kody kulturowe obecne są w przestrzeni miasta, architekturze, układzie urbanistycznym, jak i materiały źródłowe takie jak zdjęcia, służbowe i prywatne archiwa, dokumenty, teksty źródłowe, historyczne elementy obecne w przestrzeni publicznej.

Celem zadania będzie dokonanie rzetelnej analizy środowiskowej i dopracowanie szczegółowego programu działań w poszczególnych gminach. Efekty pracy staną się punktem wyjścia do dyskusji z mieszkańcami danej miejscowości oraz artystycznego przetwarzania i redefiniowania spuścizny kulturowej (poprzez warsztaty, działania performatywne, czy animacje).

Na tym etapie kluczową wartością będzie integracja środowisk twórczych, lokalnych animatorów i instytucji kulturalnych. Zwrócimy uwagę na zachodzące w regionie przemiany społecznej świadomości, przedstawimy nowoczesne metody badania społecznych potrzeb i kreatywnego animowania lokalnej społeczności.

W mapowaniu kodów kulturowych wykorzystamy takie techniki, jak:

• Wywiady narratywne z członkami lokalnych społeczności (zarówno z przedstawicielami instytucji czy organizacji pozarządowych, jak i nieformalnymi grupami i osobami indywidualnymi).

• Analiza oficjalnej polityki miejskiej – odnośnie kultywowania lokalnych tradycji (czy istnieje; jeśli tak – w jaki sposób).

• Badanie przestrzeni – jakie kody kulturowe obecne są w przestrzeni miasta, architekturze, układzie urbanistycznym (czy są pielęgnowane przez lokalne społeczności).

• Badanie materiałów źródłowych (zdjęcia, służbowe i prywatne archiwa, dokumenty, teksty źródłowe, historyczne elementy obecne w przestrzeni publicznej).

Wszystkie opracowane w ten sposób materiały zostaną zamieszczone na portalu Dolnośląskość.pl .

 

II Praca warsztatowa w gminach

W każdej z gmin planujemy realizować dwa rodzaje działań. Pierwsze będą wspólne dla wszystkich gmin, drugie będą polegały na zorganizowaniu oryginalnych warsztatów zaprojektowanych specjalnie z myślą o danej społeczności.

1. W każdej zaangażowanej w projekt gminie pojawią się dwa powtarzalne elementy:

1.1 Debata na temat współczesnej tożsamości mieszkańców Dolnego Śląska.

W każdej gminie odbędą się spotkania z mieszkańcami, podczas których będziemy się starali zidentyfikować współczesną tożsamość dolnośląską, dokonać dekonstrukcji i analizy poszczególnych jej składowych, skonfrontować perspektywę lokalną z narracją ogólnoregionalną. Prezentacja multimedialna, stworzona na podstawie materiałów zgromadzonych w fazie mapowania, posłuży za punkt wyjścia do rozmowy, podczas której stworzymy przestrzeń dla różnych grup wiekowych, a co za tym idzie różnych sposobów postrzegania swojej przynależności do dolnośląskich ziem.

1.2 "Galeria Obwoźna"

Galeria obwoźna będzie elementem scalającym projekt i rozwijającym się wraz z kolejnymi działaniami, skupiającym w sobie efekty pracy uczestników warsztatów. W trakcie swej wędrówki po gminach, galeria będzie nieustannie ewoluowała, wzbogacając swą formę i treść o efekty kolejnych warsztatów. Uczestnicy warsztatów, pod opieką animatorów i kuratora galerii, będą tworzyć dzieła inspirowane lokalnym dziedzictwem kulturowym. Każda z gmin będzie więc budowała własną historię poprzez działania artystyczne, a każda z kolejnych społeczności będzie miała wgląd w działania poprzedniej. Projekt Galerii Obwoźnej będzie w przyszłości kontynuowany. Chcemy, aby stał się on namacalnym świadectwem procesu kształtowania się tożsamości dolnośląskiej, kreatywności i twórczej aktywności mieszkańców całego województwa, a także by eksponował charakterystyczne motywy twórczości regionalnej.

2. Ponadto dla każdej z gmin przygotowane zostaną przez nas dwie propozycje warsztatów lub animacji inspirowanych wątkami kulturowymi i historycznymi oraz dziedzictwem kulturowym danej gminy. Będą to między innymi warsztaty teatralne, plastyczne czy fotograficzne. Propozycje te zostaną zweryfikowane przez lokalnych partnerów i współpracowników, a ich ostateczna forma przedstawiona zostanie po uzgodnieniu szczegółów z profesjonalnymi animatorami, którzy będą czuwać nad ich realizacją.

 

III Działania po zakończeniu warsztatów

Informacje uzyskane podczas prac badawczych, dzięki współpracy z partnerami oraz w trakcie dyskusji i warsztatów z mieszkańcami, wzbogacą zasoby portalu Dolnoslaskosc.pl. Zebrane przez animatorów dane zostaną przetworzone na potrzeby mapy w wykresy, infografiki, itp. Będzie to forma wizualizacji danych, dzięki której zwiększymy przystępność i atrakcyjność zgromadzonego materiału.

Wszystkie prowadzone w ramach projektu działania będą monitorowane i dokumentowane w odpowiedni sposób. Zebrane dane zostaną udostępnione wszystkim współpracownikom i posłużą w planowaniu dalszych działań twórczych w regionie. Będą one stanowiły podstawę raportu ewaluacyjnego, który pomoże określić zapotrzebowanie na ofertę edukacji kulturalnej i działań artystycznych w gminach objętych projektem oraz wykaże stopień trafności podjętych działań.

Prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do dzielenia się Państwa uwagami i zapraszamy  do podjęcia z nami współpracy.