Statut fundacji

wróć


Statut Fundacji
Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Dolnego Śląska

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Grzegorz Czekański, zwany w dalszej części Statutu Fundatorem, ustanowił aktem notarialnym fundację o nazwie Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Dolnego Śląska, zwaną dalej Fundacją.

2. Działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, regulowanej Rozporządzeniem Ministra oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

6. Fundacja ma osobowość prawną.

7. Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

II. CELE I REALIZACJA DZIAŁAŃ FUNDACJI

§ 3

1. Celem Fundacji jest:

a) działalność edukacyjno-kulturalna na rzecz promocji i ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska;

b) upowszechnianie i promowanie działań artystycznych, edukacyjnych i intelektualnych;
c) budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych;
d) integracja środowisk twórczych i akademickich;
e) wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki na obszarach zmarginalizowanych;
f) inspirowanie międzynarodowej wymiany artystycznej i dialogu międzykulturowego;
g) upowszechnianie i promowanie wartości proekologicznych;

h) upowszechnianie i promowanie literatury współczesnej;

i)  podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 4

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
a) organizowanie wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, festiwali, happeningów;
b) organizowanie innych imprez kulturalnych: pokazy filmowe, spektakle teatralne, wystawy, spotkania autorskie;
c) organizowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych aktywizujących lokalne społeczności Dolnego Śląska i społeczności pozaregionalnych, w tym projektów poświęconych archiwom społecznym, działaniom nad pamięcią zbiorową i twórczemu opracowywaniu dolnośląskiego dziedzictwa kulturowego;
d) organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych;
e) organizowanie dyskusji i spotkań otwartych poświęconych kulturze i demokracji;
f) prowadzenie działalności wydawniczej, dokumentacyjnej oraz informatycznej i internetowej;

g) udzielanie stypendiów;

h) współdziałanie i realizacja projektów artystycznych z organizacjami i instytucjami prowadzącymi podobną działalność;

i) organizację warsztatów i zajęć terapeutycznych poprzez sztukę  oraz działalność terapeutyczno-dydaktyczną;

j)  tworzenie, pozyskiwanie i adaptacja nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych do działalności kulturalnej i artystycznej;

k) prowadzenie odpłatnej działalności statutowej;

l) organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych;

m) wydawanie książek, czasopism, broszur, katalogów, wyd. akcydensowych albumów związanych z celami statutowymi fundacji;

n) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

 

§ 5

1. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

 

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6

1.  Majątek Fundacji stanowi: fundusz założycielski w kwocie  500 złotych oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Środki na realizację celów fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych;
c) programów Unii Europejskiej;
d) dochodów z nieruchomości i praw majątkowych;
e) zbiórek i innych imprez publicznych;
f) odsetek i depozytów bankowych;
g) wpływów z odpłatnej działalności statutowej;

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych Bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

4. Cały dochód z działalności będzie przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

 

§ 7

1. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Fundacji.

 

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 8

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§ 9

1. 1. Zarząd Fundacji może być jedno lub wieloosobowy, powoływany przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez dowolną liczbę kadencji.
3. Zarząd spośród swoich członków powołuje Prezesa Fundacji.
4. W skład Zarządu z mocy Statutu może wejść Fundator. W razie jego rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Fundator powołuje inną osoba na swoje miejsce.
5. Zarząd może powołać spośród swoich członków także wiceprezesów

§ 10

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 11

1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
b) uchwalanie regulaminów;
c) zarządzanie majątkiem Fundacji;
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
e) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji;
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. Przy zarządzie dwuosobowym Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.
 

§ 12

Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej  raz na sześć miesięcy.

 

§ 13

Zmiany w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji za pisemną zgodą Prezesa Fundacji.

 

V. SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 14

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego lub dwóch członków Zarządu łącznie w przypadku Zarządu wieloosobowego.

2. W przypadku Zarządu dwuosobowego oświadczenia woli składa prezes lub drugi członek Zarządu w zakresie określonym przez pisemne pełnomocnictwa udzielone przez prezesa Zarządu.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku formalnym lub nieformalnym, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe jest niedozwolony.

 

§ 16

Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Prezesa Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.

 

§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 18

1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub po wyczerpaniu środków finansowych, bądź na skutek decyzji podjętej przez Zarząd Fundacji.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej innych Fundacji lub organizacji pozarządowych o zbliżonych celach Statutowych.
4. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

 


pliki do pobrania


statut fundacji centrum badan nad dziedzictwem dolnego slaska. (dodano 21.10.2019, pobrań: 377)