REGULAMIN

 

1) Organizatorem projektu jest Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza z siedzibą przy ul. Probusa 9/4 Wrocław 50-242, wpisana do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000333054, zwaną dalej Fundacją.

2) Zbieranie propozycji tekstów w ramach konkursu odbywa się poprzez specjalną aplikację internetową umieszczoną pod adresem: http://dolnoslaskosc.pl/pamietam-dolnyslask/formularz/ , jak również przy pomocy tradycyjnej wysyłki pocztowej, wysłanej na adres: Księgarnia Tajne Komplety, Wrocław 50-107 Przejście Garncarskie 2 z dopiskiem „Dolny Śląsk. Pamiętam, że…” oraz w drodze przeprowadzanych przez Fundację sond ulicznych.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru tekstów przeznaczonych do Publikacji w Internecie i w postaci drukowanej, a także do redakcji tekstów pod kątem stylistycznym.

4) Każda osoba składająca propozycję tekstu do Publikacji zgadza się na wykorzystanie tekstu jej autorstwa w celach niekomercyjnych w ramach działań prowadzonych przez Fundację oraz na przeniesienie autorskich praw majątkowych do tekstu na Fundację.

5) Wraz z propozycjami tekstów zbierane będą również dane osobowe autorów tekstów. Dane osobowe zbierane będą wyłącznie w celu skontaktowania się z autorem tekstu i pozostaną niejawne dla osób trzecich. Administratorem danych jest Fundacja. Każdy autor tekstu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

6) Organizator zbiera propozycje tekstów do Publikacji w czasie nieokreślonym.